English  |  中国科学院
   
首页  研究生教育 党建工作
 
院士
百人计划
杰出青年
研究员
副高级
基金委创新群体
现在位置:首页 > 研究队伍 > 研究员
研究员
 
分子反应动力学实验室
朱起鹤 http://qhzhu.iccas.ac.cn qhzhu@iccas.ac.cn 82612153
杨国强 http://gqyang.iccas.ac.cn gqyang@iccas.ac.cn 82617263
王建平 http://qmdir.iccas.ac.cn jwang@iccas.ac.cn 62656806
边文生 http://bian.iccas.ac.cn bian@iccas.ac.cn 62566307
郑卫军 http://mrdlab.iccas.ac.cn/zwb/...... zhengwj@iccas.ac.cn 62635054
陆 洲 http://zhoulu.iccas.ac.cn zhoulu@iccas.ac.cn 69943672
张 贞   zhangz@iccas.ac.cn 62571067
高 蕻   honggao2017@iccas.ac.cn 62552700
 
分子动态与稳态结构实验室
葛茂发 http://gemaofa.iccas.ac.cn gemaofa@iccas.ac.cn 62554518
何圣贵 http://shengguihe.iccas.ac.cn shengguihe@iccas.ac.cn 62568330
刘 扬 http://yliu.iccas.ac.cn yliu@iccas.ac.cn 62571074
唐亚林 http://tangyl.iccas.ac.cn tangyl@iccas.ac.cn 62522090
史 强 http://qshi.iccas.ac.cn qshi@iccas.ac.cn 82616163
杨新征 http://xyang.iccas.ac.cn xyang@iccas.ac.cn 82362928
骆智训 http://zxluo.iccas.ac.cn zxluo@iccas.ac.cn 65223453
姚 立 http://yaoli.iccas.ac.cn yaoli@iccas.ac.cn 62588930
 
高分子物理与化学实验室
杨振忠 http://yangzz.iccas.ac.cn yangzz@iccas.ac.cn 82619206
赵 江 http://polymer-dynamics.iccas.ac.cn jzhao@iccas.ac.cn 82619847
徐 坚 http://jxu.iccas.ac.cn jxu@iccas.ac.cn 82619667
郭洪霞 http://hxguo.iccas.ac.cn hxguo@iccas.ac.cn 82618124
刘瑞刚   rgliu@iccas.ac.cn 82618573
吴德成 http://biomaterials.iccas.ac.cn dcwu@iccas.ac.cn   82611492 
邱 东 http://dqiu.iccas.ac.cn dqiu@iccas.ac.cn 82618476
侯剑辉 http://houjianhui.iccas.ac.cn   hjhzlz@iccas.ac.cn   82615900 
张 科 http://kzhang.iccas.ac.cn   kzhang@iccas.ac.cn   82362853
刘 冰   liubing@iccas.ac.cn 61943152
赵 宁   zhaoning@iccas.ac.cn 82619667
梁福鑫 http://yangzz.iccas.ac.cn/27 liangfuxin@iccas.ac.cn 82619206
乔 燕   yanqiao@iccas.ac.cn 62554119
肖海华   hhxiao@iccas.ac.cn 62551600
 
有机固体实验室
朱道本 http://zhudb.iccas.ac.cn zhudb@iccas.ac.cn 62639355
李永舫 http://liyf.iccas.ac.cn liyf@iccas.ac.cn 62536989
刘云圻 http://liuyq.iccas.ac.cn  liuyq@iccas.ac.cn  62613253
李玉良 http://ylli.iccas.ac.cn  ylli@iccas.ac.cn  62587552 
张德清 http://dqzhang.iccas.ac.cn dqzhang@iccas.ac.cn 62639355
王 树 http://wangshu.iccas.ac.cn wangshu@iccas.ac.cn 62636680
徐 伟 http://wxu.iccas.ac.cn wxu@iccas.ac.cn 62423103
于 贵 http://yugui.iccas.ac.cn yugui@iccas.ac.cn 62423105
王朝晖 http://wangzhaohui.iccas.ac.cn wangzhaohui@iccas.ac.cn 62650811
刘辉彪 http://liuhb.iccas.ac.cn liuhb@iccas.ac.cn 82615870 
王吉政 http://jizheng.iccas.ac.cn jizheng@iccas.ac.cn 62565292 
朱晓张 http://xzzhu.iccas.ac.cn xzzhu@iccas.ac.cn 82449133 
易院平 http://yuanpingyi.iccas.ac.cn ypyi@iccas.ac.cn 62631259
李韦伟 http://liweiwei.iccas.ac.cn liweiwei@iccas.ac.cn 62541833
张 斌   zhangbin@iccas.ac.cn 62558982
刘彩明   cmliu@iccas.ac.cn 82615007
李勇军   liyj@iccas.ac.cn  
张关心   gxzhang@iccas.ac.cn 82617433
江 浪 http://ljiang.iccas.ac.cn ljiang@iccas.ac.cn 82615030
董焕丽   dhl522@iccas.ac.cn 82615030
狄重安   dicha@iccas.ac.cn  
郑 健   zhengjian@iccas.ac.cn 62533098
郭云龙   guoyunlong@iccas.ac.cn 62613253
 
光化学实验室
姚建年 http://jnyao.iccas.ac.cn jnyao@iccas.ac.cn 82616517
赵进才 http://jczhao.iccas.ac.cn jczhao@iccas.ac.cn 82616495
赵永生 http://yszhao.iccas.ac.cn yszhao@iccas.ac.cn 62652029
马万红 http://whma.iccas.ac.cn whma@iccas.ac.cn 62551300 
杨国强 http://gqyang.iccas.ac.cn gqyang@iccas.ac.cn 82617263
夏安东 http://andong.iccas.ac.cn andong@iccas.ac.cn 62562865
林 原 http://linyuan.iccas.ac.cn linyuan@iccas.ac.cn 82615031
张纯喜   chunxizhang@iccas.ac.cn 82617053
陈春城 http://jczhao.iccas.ac.cn/30 ccchen@iccas.ac.cn 82615942
钟羽武 http://zhongyuwu.iccas.ac.cn zhongyuwu@iccas.ac.cn 62652950
车延科 http://jczhao.iccas.ac.cn/27 ykche@iccas.ac.cn 62541688
陈 辉 http://jnyao.iccas.ac.cn/35 chenh@iccas.ac.cn 62561749
张 闯   zhangc@iccas.ac.cn 82616517
詹传郎 http://clzhan.iccas.ac.cn clzhan@iccas.ac.cn 82617312
赵井泉 http://zhaojq.iccas.ac.cn zhaojq@iccas.ac.cn 82617053
 
分子纳米结构与纳米技术实验室
白春礼 http://mnn.iccas.ac.cn...111833.html clbai@iccas.ac.cn 62557908
万立骏 http://mnn.iccas.ac.cn...111834.html wanlijun@iccas.ac.cn 62558934
王春儒 http://mnn.iccas.ac.cn...111835.html crwang@iccas.ac.cn 62652120
郭玉国 http://mnn.iccas.ac.cn...111839.html ygguo@iccas.ac.cn 82617069
方晓红 http://mnn.iccas.ac.cn...111841.html xfang@iccas.ac.cn 62650024
宋卫国 http://mnn.iccas.ac.cn...111840.html wsong@iccas.ac.cn 62557908
舒春英 http://mnn.iccas.ac.cn...111838.html shucy@iccas.ac.cn 62652120
王 栋 http://mnn.iccas.ac.cn...111837.html wangd@iccas.ac.cn 62568158
胡劲松 http://mnn.iccas.ac.cn...111836.html hujs@iccas.ac.cn 82613929
曹安民 http://mnn.iccas.ac.cn...112294.html anmin_cao@iccas.ac.cn 82614839
文 锐 http://mnn.iccas.ac.cn...330779.html ruiwen@iccas.ac.cn 82613081
 
胶体、界面与化学热力学实验室
江 龙 http://jiangl.iccas.ac.cn jiangl@iccas.ac.cn 82612084
韩布兴 http://hanbx.iccas.ac.cn hanbx@iccas.ac.cn 62562821
刘鸣华 http://liumh.iccas.ac.cn liumh@iccas.ac.cn 82615803
王金本 http://jbwang.iccas.ac.cn jbwang@iccas.ac.cn 62652659
李峻柏 http://jbli.iccas.ac.cn jbli@iccas.ac.cn 82614087
王毅琳 http://yilinwang.iccas.ac.cn yilinwang@iccas.ac.cn 82615802
高明远 http://www.gaomingyuan.com gaomy@iccas.ac.cn 82613214
刘志敏 http://liuzm.iccas.ac.cn liuzm@iccas.ac.cn 62562852
陈鹏磊   chenpl@iccas.ac.cn 82615803
张建玲 http://zhangjl.iccas.ac.cn zhangjl@iccas.ac.cn 62528953
刘会贞   liuhz@iccas.ac.cn 82621774
姜  涛   jiangt@iccas.ac.cn 82621774
张  莉   zhangli@iccas.ac.cn  
 
工程塑料实验室
阳明书 http://polycomposite.iccas.ac.cn yms@iccas.ac.cn 82615665
张 军 http://jzhang.iccas.ac.cn jzhang@iccas.ac.cn 62613251
孙文华 http://whsun.iccas.ac.cn whsun@iccas.ac.cn 62557955
王笃金 http://pmp.iccas.ac.cn djwang@iccas.ac.cn 82618533
李春成 http://lichch.iccas.ac.cn lichch@iccas.ac.cn 62560029
董金勇 http://fpo.iccas.ac.cn jydong@iccas.ac.cn 82611905
刘琛阳 http://liucy.iccas.ac.cn liucy@iccas.ac.cn 62558903
董 侠
http://pmp.iccas.ac.cn/...5702.html

xiadong@iccas.ac.cn

82618533
 
分子识别与功能实验室
黄志镗 http://huangzt.iccas.ac.cn huangzt@iccas.ac.cn 62544082
范青华 http://fanqh.iccas.ac.cn fanqh@iccas.ac.cn 62554472
陈传峰 http://cchen.iccas.ac.cn cchen@iccas.ac.cn 62588936
罗三中 http://luosz.iccas.ac.cn luosz@iccas.ac.cn 62554446
俞初一 http://yucy.iccas.ac.cn yucy@iccas.ac.cn 62610366
刘 利 http://lliu.iccas.ac.cn lliu@iccas.ac.cn 62554614
王德先 http://dxwang.iccas.ac.cn dxwang@iccas.ac.cn 62565610
叶 松 http://songye.iccas.ac.cn songye@iccas.ac.cn 62641156
杜海峰 http://haifengdu.iccas.ac.cn haifengdu@iccas.ac.cn 62652117
王从洋 http://wangcy.iccas.ac.cn wangcy@iccas.ac.cn 82615073
王其强 http://dxwang.iccas.ac.cn/qqwang qiqiangw@iccas.ac.cn 69943703
程 靓   chengl@iccas.ac.cn 61943102
 
活体分析化学实验室
毛兰群 http://lqmao.iccas.ac.cn lqmao@iccas.ac.cn 62646525
马会民 http://mahm.iccas.ac.cn mahm@iccas.ac.cn 62554673
赵 睿 http://acl.iccas.ac.cn/ktz/zhaorui zhaorui@iccas.ac.cn 62557910
陈 义 http://acl.iccas.ac.cn/ktz/chenyi chenyi@iccas.ac.cn 62618240
汪福意 http://acl.iccas.ac.cn/ktz/fuyiwang fuyi.wang@iccas.ac.cn 62529069
上官棣华 http://acl.iccas.ac.cn/ktz/sgdh sgdh@iccas.ac.cn 62528509
聂宗秀 http://acl.iccas.ac.cn/ktz/znie znie@iccas.ac.cn 62618240
赵镇文 http://acl.iccas.ac.cn/ktz/zhaozw zhenwenzhao@iccas.ac.cn 62561239 
王 铁 http://wangtie.iccas.ac.cn wangtie@iccas.ac.cn 82362042 
吴海臣 http://haichen.iccas.ac.cn haichenwu@iccas.ac.cn 82614948
汪 铭   mingwang@iccas.ac.cn 62561759
齐 莉   qili@iccas.ac.cn 82627290
于 萍   yuping@iccas.ac.cn 62561782
 
高技术材料实验室
杨士勇 http://shiyang.iccas.ac.cn shiyang@iccas.ac.cn 62564819
赵 彤 http://tzhao.iccas.ac.cn tzhao@iccas.ac.cn 62562750
张志杰 http://zhangzj.iccas.ac.cn zhangzj@iccas.ac.cn 62554494
范 琳 http://apm.iccas.ac.cn fanlin@iccas.ac.cn 62564819
黄 伟 http://huangwei.iccas.ac.cn huangwei@iccas.ac.cn 62558109
徐彩虹 http://caihong.iccas.ac.cn caihong@iccas.ac.cn 62554487
 
绿色印刷实验室
宋延林 http://ylsong.iccas.ac.cn ylsong@iccas.ac.cn 62529284
王健君 http://wangjianjun.iccas.ac.cn wangj220@iccas.ac.cn 62529284
刘必前 http://lbq.iccas.ac.cn lbq@iccas.ac.cn 62648836
杨联明 http://yanglm.iccas.ac.cn yanglm@iccas.ac.cn 62565609
马永梅 http://maym.iccas.ac.cn maym@iccas.ac.cn 62659019
沈建权 http://jqshen.iccas.ac.cn jqshen@iccas.ac.cn 62620903
李明珠   mingzhu@iccas.ac.cn  

分析测试中心
熊少祥 http://mscbj.iccas.ac.cn mscbj@iccas.ac.cn 62554495
 
中国科学院化学研究所 地址:北京市海淀区中关村北一街2号 邮编:100190
电话:010-62554001 010-62554626 传真:010-62559373 010-62569564
京ICP备05002796号 京公网安备110402500016号